Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Annika Wester
Sekreterare: Barbro Nisses-Westman
Vice ordförande: Jan-Erik Johansson
Kassör:Sören Bergman
Ledamöter:
Kristina Allpere
Tommy Arvidsson (2010-01-01 – t o m 2010-07-04)
Anders Sundström (fr o m 2010-07-04 – tv)
Eva Krasnai
Ersättare:
Kerstin Ahston (2010-01-01 – t o m 2010-07-04)
Lisbeth Lundin (fr o m 2010-07-04 – tv)
Rolf Johansson
Björn Rundquist
Styrelsen har under år 2010 haft 8 protokollförda sammanträden (inkl konstituerade).

Ordinarie årsmöte hölls 2010-07-04

Årsavgiften fastställdes till 100 kr/person, dvs oförändrad.

De vid föregående årsmöte beslutade stadgeändringarna fastställdes och daterades, dvs föreningen återgår till den första meningen i § 1: att väcka intresse för Norns Bruk samt i § 3: styrelsen kan välja ett arbetsutskott mot tidigare skall.

Länsantikvarie Olle Lind talade om byggnadsminnen i Hedemora kommun och speciellt om Norn. Länsstyrelsen skall nu restaurera den gamla kollektivladugården och återställa mittdelen i ursprungligt skick. Sedan följer kvinnoarbetsplatsen tvättstugan. Tvättdammen skall rensas och återuppföras. Åhörarna framförde ett varmt tack för det uppskattade föredraget.

Under våren 2010 har föreningen som enda förening i Dalarna förlänats en fana av 6:e junikommittén. Den mottogs på nationaldagen av Sören Bergman och invigdes av oss vid midsommarfirandet.

Föreningen har genomfört sitt hävdvunna program:
• Kyrkkaffet som föreningen bjuder på efter gudstjänsten på Kristihimmelsfärdsdagen ägde rum i kyrkan. Ca 80 gäster.
• Midsommardagen och Öppet Hus disponerar föreningen enligt avtal hela bruksområdet, även för försäljning. Förutom Nornboas och Norns Bruks AB:s servering fanns därför även kolbullar och lingondricka. Det blev ett festligt intåg med fanan i spetsen för ”majstångsresarna” i likadana västar och Avestas folkdansare med musiker. Insamlingen täckte föreningens kostnader. Varmt tack! Tack även till löv- och blomplockare samt alla bindare!
• På Öppet Husdagen 1 augusti var vädret inte det bästa, men besökarna uteblev inte. Sju ”stationer” var bemannade. Populärt mål var smedjan, där besökarna fick prova på att smida. Guidningen samlade en stor skara.

Oron för vattenvägarna består. Föreningen har till Miljödomstolen överklagat Länsstyrelsens beslut att föreningen inte är sakägare i frågan och vunnit målet. Alla medborgare är sakägare i miljöfrågor. Länsstyrelsen har ännu inte avvisat ägarens förslag att vid extremt högvatten (10 m³/sek) släppa vattnet genom bäckfåran via ännu ett utskov.

Vi har under året varit representerade i styrelsen för Bergsmansbygd.

Ett nytt tryckt häfte med illustrationer ”Hur man blåste tackjärn i Norn på 1800-talet” har skrivits och framställts av Rolf Johansson.

Lennart Nisses-Westmans foto av kapellet har tryckts upp som vykort.

Vår hedersmedlem Maj-Brith Andersson har tagit fram antavlor till flera (6) gamla Nornsläkter och skänkt föreningen.

För att fira vårt Muséerna har varit öppna lördag-söndag under sommaren och antalet besökare har varit i stort sett detsamma som tidigare.

Uthyrningarna av Tuppenhov har hjälpt oss att till en del bekosta el och värme i våra övriga lokaler.

Den för föreningen tråkigaste händelsen under året är egentligen ingen föreningsangelägenhet som berör oss. Birgitta och Bengt Hedström som under 11 år haft nostalgiaffären och servering i Nornboa har avvecklat verksamheten och paret Hedström har flyttat från Norn. Deras verksamhet har betytt mycket för tillströmningen av besökare.

Under hösten har arbetet med att kartlägga Norn under 1900-talet fortsatt och ett antal träffar med intresserade har ägt rum.

Vår ekonomi är i balans och vi ökar stadigt medlemsantalet. I skrivande stund har vi 221 medlemmar.

Säter den 12 februari 2011 Annika Wester Ordförande”

Till sidans början