Skivsläpp och Coronaanpassat årsmöte i Norns Bruks vänner

Den 4 juli genomförde Norns Bruks vänner sitt fyrtioförsta ordinarie årsmöte. Mötet hölls p g a coronaviruset och smittorisken utomhus, vid klockstapeln, och med rejält avstånd mellan deltagarna. Morgonvädret var blött och mulet men lagom till kl 15 klarnade det upp och mötet kunde genomföras i vackert solsken. Styrelsen hade vid planeringen av mötet haft sina farhågor kring hur många som skulle sluta upp i dessa märkliga tider. Men det visade sig att oron var obefogad. Inte mindre än 45 personer kom och det var på håret att arrangörerna klarade den 50- personersgräns som regeringen stipulerat för allmänna sammankomster. Det var betydligt flera än vid tidigare års "vanliga" årsmöten. Förklaringen till den stora uppslutningen kan man fundera över. Kanske har det med den goda stämning som numera kännetecknar föreningen att göra. Kanske ville deltagarna utnyttja tillfället att göra en utflykt, något som många gör i dessa coronatider då de flesta arrangerade aktiviteter är inställda. Säkert berodde uppslutningen åtminstone till en del på den omfattande annonsering som föregått mötet.

Sammankomsten inleddes med att föreningens ordförande Jan Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade att mötet p g a coronaviruset och de smittskyddsregler som gällde hölls utomhus och att socialt avstånd skulle iakttas. Han uttryckte sin glädje över att så många hade mött upp och konstaterade att vädergudarna var nådiga som bjöd på solsken trots att morgonvädret varit allt annat än behagligt.'

Efter välkomsthälsningen anbefallde Jan Karlsson en tyst minut för den mångårige medlemmen och trogne och aktive årsmötesdeltagaren Lennart Svensson som avlidit tidigare under året i en ålder av 96 år.

Mötet fortsatte med ett program med Nornmusik från fyra århundraden. Erkers Anna-Karin Kylander, Göran Hellgren och Hans-Erik Nyström har under våren spelat in en CD med musik efter Viktor och Karl-Erik Brandt som tecknat ner musik efter spelmän från Norn från 1600-talet och framåt. Göran Hellgren har bearbetat materialet vidare och trion har arrangerat och övat in låtarna under lång tid. Nu har arbetet således resulterat i en CD. Den var så färsk att den kom från bränningen så sent som dagen innan mötet. Erkers Anna-Karin berättade om bakgrunden och tillkomsten av CD:n. Hon tackade sponsorerna, bl a Föreningen Norns Bruks vänner, för det stöd man fått. Efter årsmötet gavs det möjlighet för den som ville att köpa CD:n. Trion gav ett uppskattat smakprov på låtar från CD:n. Programmet avslutades med Nornsången och som vanligt fick musikanterna hjälp med sångstämmorna av "systrarna Larsson", Gun Norlander och Lisbeth Lundin. Mötesdeltagarna tackande med en lång applåd.

Efter musikprogrammet förklarade Jan Karlsson årsmötesförhandlingarna öppnade. Mötet genomfördes på ett effektivt sätt under ledning av en skicklig mötesordförande, Rolf Segerström. Verksamhetsrapporten, bokslutet och revisionsrapporten fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Till ordförande återvaldes Jan Karlsson. Styrelsemedlemmar, ersättare, revisorer samt valberedning omvaldes och nyvaldes. Karlsson. Styrelsemedlemmar, ersättare, revisorer samt valberedning utsågs. Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 150 kr per person, dvs oförändrad avgift.

Här ska inte sägas så mycket mera om årsmötet. Det kommer att redogöras för i en annan artikel här på hemsidan. Men det bör sägas att Jan Karlsson framförde föreningens tack till Anders Sundström som tvingats lämna styrelsearbetet p g a hälsoskäl. Anders är den som varit med i styrelsen längst av alla. Från det första verksamhetsåret och sammanräknat under 35 år. Jan Karlsson framförde också föreningens tack till Sören Bergman, som med ålderns rätt lämnar styrelsearbetet. Även Sören tillhör de verkliga veteranerna och besitter gedigen kunskap om Norns bruk och brukets historia. Han har deltagit i styrelsearbetet i många år, bl a 22 år som kassör. Sören har dessutom varit verksam som uppskattad guide på bruket och som mångårig medarbetare i muset. På styrelsens förslag utsåg årsmötet Sören Bergman till hedersmedlem i föreningen. Jan Karlsson framförde slutligen föreningens tack till Florence Emilsson för flerårigt arbete i föreningens valberedning, bl a som sammankallande.

Bengt-Erik Johansson gav som sista punkt en kort information om de aktiviteter Norns Bruks samfällighetsförening är i färd med att genomföra under 2020. Man håller på med att "gräva fram Norn ur grönskan", som han sa, dvs röja bort den sly som hela tiden vill växa upp samt att gallra ut beståndet av gamla, ofta förvuxna träd för att i stället släppa in mera ljus och göra byggnaderna och vyerna på bruket mera synliga. Det handlar också om skötsel och reparation av byggnader, framförallt att säkra taken och reparera och måla slitna och illa åtgångna väggar. En detalj är att flaggstången vid Kapellet flyttats från centrumrundeln till en plats mellan Kapellet och Brudkammaren för att ge plats att återplantera det vårdträd som en gång växte där.

Bengt-Erik Johansson

Till sidans början