Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har bestått av:
Ordförande:
Inger Johansson ( 2014-01-01 — 2014-07-04) därefter, Jan Karlsson.
Vice ordförande: Jan-Erik Johansson första delen av året sedan Anders Sundström.
Sekreterare: Vakant första delen av året, sedan Bengt Wester.
Kassör: Sören Bergman
Ledamöter:
Jan-Erik Johansson
Lisbeth Lundin
Eva Krasnai
Ersättare:
Kerstin Ashton
Rolf Johansson
Jonas Ericsson (2014-07-04)

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden inkl konstituerade sammanträde.

Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls 4 juli 2015 i närvaro av ett 20-tal medlemmar i skolmuseet.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Rolf Johansson ett mycket intressant anförande med titeln "En pionjärfamilj i Norn".

Den nyvalde ordföranden Jan Karlsson avtackade den avgående ordföranden och även den avgående styrelseersättaren Lennart Stam med blommor och en gåva då de nu lämnar styrelsen efter flera år. Årsmötet besöktes även av två journalister från Dagens Nyheter som gjorde en artikelserie om föreningsliv i små föreningar i Sverige. Detta ledde till en välskriven och för vår förening positiv artikel i DN den 16 augusti 2015. Årsmötet avslutades med att föreningen bjöd de närvarande på kaffe och hembakat bröd. Årsavgiften fastställdes till 100 kr/medlem (oförändrad).
Bankgiro: 5623-0196.

Medlemmar: Föreningen hade vid årets slut 231 medlemmar.

Ekonomi: Intäkterna till föreningen kommer främst från våra medlemsavgifter. Genom att besöksantalet i Norn har minskat ger inte försäljningarna lika stora intäkter som tidigare. Genom avtal med Arbetsförmedlingen får föreningen ett bidrag som gör att föreningens totala ekonomi är god.

Föreningsaktiviteter:
1. Föreningens styrelse samt Annika Wester arrangerade en strategidag för Föreningen Norns Bruks Vänner 13 januari under moderator Bengt Wester. Målsättningen var att under en heldag ta fram en långsiktig strategi.
2. Rolf Johansson höll 19 mars ett föredrag under titeln: "Berättelsen om Norn" på Biblioteket i Hedemora. Lokalen var fullsatt och många frågor ställdes om Norn och dess påverkan på övrig järnhantering i bygden.
3. Den 19 maj medverkade föreningen vid kyrkkaffet efter gudstjänsten på Kristi Himmelfärdsdagen genom dåvarande ordföranden som medförde hembakade bullar. Kollekten tillföll Vikmanshyttans Vänförsamling i Kashasa.
4. Tersmedens släktförening höll en del av sitt jubileum den 24 maj i Norn för 80 deltagare. Sören Bergman guidade och berättade om bruket och vad Tersmedens betytt för utvecklingen av Norns Bruk.
5. Torpvandring, tillsammans med Vikmanshyttan gjordes den 7 juni under ledning av Jan-Erik Johansson.
6. Den 21 juni firades midsommar på ett traditionellt sätt med stort antal besökande trots det dåliga vädret. Majstången restes av Stora Norns stugförening och Avesta folkdansgille underhöll publiken med folkdans sedan ledde dansen och lekarna kring majstången. Rune Holst serverade kolbullar och Bruksägaren hade servering på logen. Föreningen upptog kollekt som i år inte täckte föreningens kostnader för arrangemanget.
7. Den 2 augusti anordnade föreningen Öppet hus (Norndagen) på bruket. Upplägget av programmet var detsamma som föregående år. I det mycket varma och vackra vädret hade omkring 250 personer sökt sig till Norn. Röda Korset hade kaffeservering och Rune Holst serverade kolbullar vilket uppskattades livligt av de många besökarna. Sören Bergman ledde en vandring längs bruksgatan och berättade om brukets historia.
8. Den 29 augusti hade smedfamiljen Norgren en släktträff i Norn. Rolf Johansson visade bildspel på logen.
9. Den 19 september besökte styrelsen och ett antal medlemmar Föreningen Söderbärke Hembygdsförening i deras hembygdsgård och det nya Paul Erikssonmuseet. Efter trevligt samspråk vid kaffebordet blev det en rundvandring i de olika lokalerna och vi fick en kunnig och innehållsrik guidning av ordföranden Lennart Stålberg. Den givande samvaron gav uppslag till samarbete mellan våra näraliggande föreningar.

10. Museer. Våra museer har hållits öppna lördagar-söndagar under juni, juli och augusti. Besöksantalet var ca 550. Intresset för att besöka Norn har avtagit när det inte längre finns någon kaffeservering på bruket.
11. Kyrkogården. Hedemora-Garpenbergs församling har beviljat föreningen ett anslag på 2 000 kr för skötseln av kyrkogården på bruket. Även i år har Torbjörn Gustafsson stått för arbetet. Kyrkogården är mycket välskött och besöks av många, speciellt under sommarhalvåret.
12. Hemsidan. Eva Krasnai har liksom tidigare år skött vår hemsida på ett förtjänstfullt sätt och Peter Chef- Johansson har bistått henne i de datatekniska frågorna.
13. Gåvor. Tersmedens släktförening har överlämnat ett exemplar av sin jubileumsbok som innehåller nytagna bilder från Norn. Penninggåvor från flera personer. Virke till Byttlocket har skänkts av Jan Karlsson.
14. Skogsavverkning. Stora Enso/Bergviks Skog har aviserat en slutavverkning av skogspartier i anslutning till Byggnadsminnet även inom de områden som är skyddade av Områdesbestämmelserna Q1 och Q2. Föreningen anmälde detta till Hedemora miljöförvaltning.
Efter samråd mellan Miljöförvaltning, Länsstyrelsen, Fastighetsägare och Föreningen har beslut fattats om slutavverkning. Dock har stora områden sparats så att det är vår förhoppning att det inte kommer att påverka Bruksminnet alltför mycket.
15. Vandringsleder. Föreningen har genom Jan-Erik Johanssons arbetsinsatser kunnat rusta upp befintliga vandringsleder, Ryssleden och Bergviks Skogs naturstig.

Föreningen har även sökt eller kommer att söka bidrag till att skapa en ny vandringsled vid Knapptjärns gruva och att restaurera det intressanta vändbrottet vid gruvan.

Anställd. Jan-Erik Johansson har en Fas3-anställning sedan 2015-06-15 och två år framåt och varit placerad hos föreningen genom Arbetsförmedlingens försorg. Detta bidrar till att utveckla och dokumentera föreningens verksamhet.
Här redovisas en kort sammanställning över hans insatser i år:
1 Underhållsarbete på sex vandringsleder
2 Röjning av Bergviks Skogs naturstig till Trippens berg
3 Röjning av Lindgruvan
4 Uppmätning och rapportering av fornlämningar
5 Guidning av personal från Dalarnas Museum till inrapporterade fornlämningar
6 Storstädning av logmuseet
7 Storstädning av vagnslidret
8 Målning av Rökbastun
9 Målning av nya körbron till logmuseet
10 Målning av skoltrappan
11 Röjning av sly vid Knapptjärnsgruvan
12 Röjning av sly runt Tuppenhof, Kyrkogården och Biblioteksbyggnaden

Säter 1 januari 2016
Jan Karlsson

Till sidans början