Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen har bestått av:
Ordförande:
Inger Johansson
Vice ordförande
Jan-Erik Johansson
Sekreterare: Vakant
Kassör: Sören Bergman
Ledamöter:
Eva Krasnai
Anders Sundström
Rolf Johansson (2014-01-01—2014-07-04)
Jan Karlsson (2014-07-04—tills vidare)
Lisbeth Lundin (2014-07-04—tills vidare)
Barbro Nisses Westman (2014-01-01—2014-07-04)
Ersättare:
Lisbeth Lundin (2014-01-01—2014-07-04)
Lennart Stam
Kerstin Ashton
Rolf Johansson (2014-07-04—tills vidare)

Sammanträden :Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden inkl. konstituerande sammanträde.

Årsmöte: Ordinarie årsmöte avhölls 2014-07-04 i närvaro av ett 20-tal medlemmar i skolmuseet. Före årsmötesförhandlingarna höll Professor Maths Isacson ett intresseväckande föredrag : Bergslagets landskap under 500 år.

Årsmötet inleddes av ordföranden med ett minnestal över Lennart Nisses Westman, Nornbo och mångårig medlem, som troget och förtjänstfullt bistått föreningen och dess styrelse på många olika sätt.
Avgående styrelseledamoten Barbro Nisses Westman avtackades i sin frånvaro med blommor i form av ett presentkort.
Årsmötet avslutade med att föreningen bjöd de närvarande på kaffe och hembakat bröd.
Årsavgiften fastställdes till 100 kr/medlem (oförändrad).


Medlemmar: Föreningen hade vid årets slut 218 medlemmar.


Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförening: Föreningen deltog med representanter i årsstämman 26 april. Till årsstämman hade föreningen inlämnat en motion angående föreningars rätt att som sakägare påverka skötseln av byggnadsminnen. Motionen avslogs.
Detta innebär att föreningen inte kan driva dessa frågor på juridisk väg.


Till sidans början

Föreningsaktiviteter
1. Den 22 maj besöktes Norns Bruk av Aktiespararnas förening i Borlänge. Vår förening mötte med kaffe och smörgåsar. Därefter berättade Sören Bergman om Brukets historia och företog en guidad vandring på bruket. Föreningen fick många lovord för det lyckade besöket.

2. Den 29 maj medverkade föreningen vid kyrkkaffet efter gudstjänsten på Kristi Himmelfärdsdagen genom ordföranden som medförde hembakade bullar.

3. Den 23 juni firades midsommar på ett traditionellt sätt med sedvanligt stort antal besökande. Föreningens medlemmar hade dagen före klätt majstången med löv och blommor.
Majstången restes av Stora Norns stugförening och Avesta folkdansgille ledde danslekar kring stången och underhöll publiken med folkdans.
Rune Holst serverade kolbullar och Bruksägaren hade servering på logen.
Föreningen upptog kollekt som täckte föreningens kostnader för arrangemanget.

4, Den 4 augusti anordnade föreningen Öppet hus(Norndagen) på bruket. Upplägget av programmet var samma som föregående år. I det mycket varma och vackra vädret hade omkring 250 personer sökt sig till Norn.
Röda Korset hade kafferservering och Rune Holst serverade kolbullar vilket uppskattades livligt av de många besökarna.
Sören Bergman ledde en vandring längs bruksgatan och berättade om brukets historia. Ett trevligt reportage i Södra Dalarnas Tidning blev resultatet av pressens besök.. Ett varmt tack till de privatpersoner som öppnat sina hus för dem som vandrade runt på bruket.

5 Den 28 september besökte styrelsen och ett antal medlemmar Föreningen Vikmanshyttebygdens Traditioner i deras museum.
Efter trevligt samspråk vid kaffebordet blev det en rundvandring i de olika lokalerna och vi fick en kunnig och innehållsrik guidning av ordföranden Kjell Gustafsson, Den givande samvaron gav uppslag till samarbete mellan våra näraliggande föreningar

6 Museer. Våra museer har hållits öppna lördagar—söndagar under juni. juli och augusti

7 Kyrkogården. Hedemora-Garpenbergs församling har beviljat föreningen ett anslag på 2.000 kr för skötseln av kyrkogården på bruket. Även i år har Torbjörn Gustafsson stått för arbetet. Kyrkogården är mycket välskött och besöks av många, speciellt under sommarhalvåret.

8 Hemsida Eva Krasnai har liksom tidigare år skött vår hemsida på ett förtjänstfullt sätt och Peter Chef-Johansson har bistått henne i de datatekniska frågorna.

9 Gåvor
-- Barbro Nisses Westman. Litografier med motiv från Norn, varav en inramad. Sixten Söderhielm : Ätten Söderhielm del II samt inramade porträttbilder av Lorentz Niklas Söderhielm och hustrun Aletta Maria ,född Cederberg.

-- Monica Johansson har skänkt en bok av hennes farmors far Johan Berglund med företckning av olika arbetsuppgifter på bruket, gamla boupptteckningar och fotografier.

-- Kristina Stig, barnbarn till Sixten Söderhielm har skänkt : Sixten Söderhielm: Ätten Söderhielm del II,   Amiral Carl Tersmedens memoarer del 1-6. Sixten Söderhielm: Upprop till släkten Söderhielm.

Anställd Jan-Erik Johansson har sedan 2014-06-15 och ett år framåt en Fas3 anställning hos föreningen genom Arbetsförmedlingens försorg. Detta bidrar till att utveckla och dokumentera föreningens verksamhet.

Säter 1 februari 2015
På styrelsens vägnar

Inger Johansson

 

Till sidans början