Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Annika Wester (2012-01-01--2012-07-07)
Bengt Hedström (2012-07-07-- och tv)
Sekreterare: Barbro Nisses-Westman
Vice ordförande: Jan-Erik Johansson
Kassör:Sören Bergman
Ledamöter:
Kristina Allpere
Anders Sundström
Eva Krasnai
Ersättare:
Lisbeth Lundin
Rolf Johansson
Bengt Hedström (2011-07-10--2012-07-07)

Styrelsen har under år 2012 haft 6 protokollförda sammanträden (inkl konstituerade).

Ordinarie årsmöte hölls 2012-07-07

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per person och år, det vill säga oförändrad. Bankgironumret är 5623-0196.

Ordföranden berättade om verksamheten under 2012 fram till årsmötet.

Verksamheten i sammandrag

Kristi Himmelsfärdsdagens kyrkkaffe ägde rum i kapellet och hade cirka 40 gäster. Föreningen tog emot besökare från bland annat kommunalpolitiker, journalister från tidningen Dala Demokraten och Södra Dalarnes Tidningar samt några andra föreningar. Besöksantalet har ökat både till midsommarfirandet men framför allt till museet. Föreningen vill härmed tacka alla generösa bidragsgivare, som möjliggjorde firandet.

Lördagen den 7 juli höll föreningen sitt årsmöte under sedvanliga former.

Söndagen den 5 augusti hölls Norndagen, dock med betydligt bättre väder än under de närmast föregående åren.

Söndagen den 19 augusti visade Roland Engvall filmer om Norn på Tuppenhof som var mycket välbesökt.

Föreningen har haft Jan-Erik Johansson anställd som projektledare under tiden 1 juni till och med 31 oktober 2012. Han har dokumenterat, fotat och katalogiserat föremål och även kunnat placera vissa av dem i museets nya medierum.

Till sidans början

Redan i förra verksamhetsberättelsen kunde vi informera om att föreningen tack vare Rolf Johanssons forskning om brukspatron Gahn, fått tillgång till foton och dagböcker som skildrar livet på Norn runt sekelskiftet 1900. Av dessa har två bildspel ställts samman. I ”Brukspatron på Norn” kan vi se familjen Gahns liv med barn och tjänstefolk medan i ”Timmerflottning genom Norns Bruk” kan vi se hur timmerflottningen från Stora Norn till sågen i Turbo gick till.

Givarna, syskonen Elisabeth och Henrik Gahn har inte bara gett föreningen intressant material utan också medverkat till att bildmaterialet kan visas för allmänheten genom en generös penninggåva till uppbyggnaden av föreningens mediecenter vid museet.

Visningen av bildspelen har markant ökat besöksantalet, liksom intäkterna till museet eftersom inträdet kostar numera 20 kronor.

Anders Sundström har ordnat att el har blivit indragen på övervåningen i museet. Utrymmet kommer att användas som lagerlokal för att kunna samla föreningens museiföremål på ett ställe.

Den gamla körbron till logmuseet har rivits av Jan-Erik Johansson och en ny bro har byggts i dess ställe av Bengt Hedström med son. En del kompletterande jobb på bron kommer att göras under 2013. Virket till bron bekostades av Norns Bruk AB.

Hedemora församling har anslagit 2 000 kronor till föreningen att användas till skötseln av kyrkogården.

Hemsidans webbansvariga, Eva Krasnai, ber er att komma med material som kan vara av intresse för våra medlemmar. Det gör ni enkelt genom att använda info-knappen som finns på varje sida på hemsidan www.norn.nu.

Till sidans början