Förslag Verksamhetsberättelse 2011

Förslag till verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Annika Wester
Sekreterare: Barbro Nisses-Westman
Vice ordförande: Jan-Erik Johansson
Kassör:Sören Bergman
Ledamöter:
Kristina Allpere
Anders Sundström
Eva Krasnai
Ersättare:
Lisbeth Lundin
Rolf Johansson
Björn Rundquist (2011-01-01 - 2011-07-10)
Bengt Hedström (2011-07-10 och tv)

Styrelsen har under år 2010 haft 8 protokollförda sammanträden (inkl konstituerade).

Ordinarie årsmöte hölls 2011-07-10

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per person och år, det vill säga oförändrad. Bankgironumret är 5623-0196.

Ordförande berättade om verksamheten under 2011 fram till årsmötet. Ett särskilt tack riktades till alla frivilliga krafter och särskilt till Torbjörn Gustavsson, vår målarmästare. Ett spontant förslag om att förlägga årsmötet till lördagar i stället för till söndagar bifölls enhälligt. Eva Krasnai, ansvarig för hemsidan, redovisade en glädjande ökning av besökare.

Föredragshållaren Ingemar Udd är en eldsjäl i sammanslutningen Bergsmansbygd, där vår representant i styrelsen är Sören Bergman. Ingemar berättade om tidiga samevisten, som han funnit i vår närhet.

Det traditionella kyrkkaffet på Kristi himmels färds dag ägde rum i kapellet och samlade ca. 40 gäster.

För att ge hjälp och ledning i utformningen av våra museer besökte oss i maj Per Kåks, som representant för Dalarnas Museum.

Midsommardagen var alltigenom lyckad. 500-600 personer kom. Intåget på planen med majstångsresarna i likadana västar och Avesta folkdanslag med musiker var festligt. Och publiken var generös vid insamlingen. Även i år täcktes föreningens kostnader. Varmt tack till alla givare men tack också till Christina Grälls, som band blomkransarna och Nisse Lundkvist som skötte högtalarna och tack till alla som plockat löv och blommor.

Öppet Hus den 7 augusti var en kall och regnig dag men trogna besökare kom. Sju stationer var bemannade och många gick hela rundan med tipspromenad. Populärast var smedjan där Peter Chef-Johansson med medhjälpare lät barnen prova på att smida.

Till sidans början

Flera större sällskap har besökt Norn och fått guidning, bl.a. Ludvika Hembygdsförening. Skolmuseet blir allt oftare efterfrågat och föreningen har haft visningar där. Magasinmuseet har varit öppet lördagar och söndagar i juni, juli och augusti. Antalet antecknade besökare ligger på drygt 500. I museet har väggar spikats upp till ett avgränsat rum. Bräderna, ett gammalt plankgolv, har skänkts av Anna och Jan Karlsson. Syftet är att där ställa ut den på Norn tillverkade järnmanufakturen, vilken hittills har måst förvaras inlåst.

Vattenfrågan är ännu olöst. Länsstyrelsen har i beslut i en inlaga till Miljödomstolen avvisat alla våra framställningar med att föreningen inte är sakägare i vattenfrågan och därmed inte kan ställa krav. Detta beslut överklagades av oss. Miljödomstolen konstaterar att föreningen är sakägare. Rolf Johansson och Bengt Wester deltar fortsatt i en intressegrupp, tillsatt av Dalarnas Museum, vilken undersöker riskerna med gamla dammar.

Vår vice ordförande Jan-Erik Johansson har under 2011 karterat och mätt in cirka 100 fornlämningar i området Norn-Nisshyttan-Vikmanshyttan-Turbo-Norn. Han har skrivit rapporter om dessa och kommer att lämna in dem till Dalarnas museum. Han har även granskat registrerade fornlämningar och gett förslag till förändringar av felaktigheter.

Familjen Tersmeden med rötter i Norn ämnar ge ut en släktbok. I anledning av detta besökte fotograf Hans Thorwid Norn och fotograferade kapell, kyrkogård och byggnader med anknytning till familjen.

Under hösten har Rolf Johansson forskat runt bruksförvaltare Reinhold Gahn och fått tillgång till unika foton, tagna under 1890-talet. Bland dessa finns flera bilder som visar driften vid hyttan, flottning i bäcken, Frankrikesmedjan, sågverk och bebyggelsen på Norn förutom familjebilder runt Nya Herrgården. En otrolig skatt som föreningen under kommande år har att på bästa sätt förvalta.

Föreningen har mottagit en mängd gåvor, främst från familjen Hedström. Dessa ska förtecknas separat.

Säter den 5 februari 2012
Annika Wester
ordförande

Till sidans början