Sammanfattning av Olle Linds föredrag

Föreningen Norns bruks vänner har hållit sitt 31 årsmöte söndagen den 4 juli. För att göra mötet extra festligt hade vi bjudit in antikvarie Olle Lind från länsstyrelsen i Falun för att hålla föredrag om byggnadsminnen i allmänhet och om Norns bruk i synnerhet.

Byggnadsminnet Norn – en adelsförklaring började antikvarie Olle Lind sitt föredrag!
Norns bruk är den tredje byggnadsminnesförklarade bruksmiljön i Sverige och orsaken till det är att den är en enastående komplett miljö, som återspeglar livet på 1700 och 1800-talen.

Kulturarv är humanistiska värden. Historiska platser och byggnader hjälper oss att förstå vår samtid förutom att de ger värdefull skönhetsupplevelse.

Hur många byggnadsminnen finns i Sverige?
Vilka är kraven för att en byggnad eller miljö skall bli byggnadsminnesförklarad?
Kraven är högt ställda, byggnaden, miljön skall vara synnerligen märklig, men det innebär inte att byggnaden skall vara ett vackert slott, eller ritat av en berömd arkitekt - nej - det kan vara en enkel gruvarbetarbostad, men den skall vara väl bevarad och representativ för sin art.

Vem kan begära byggnadsminnesförklaring?
I princip var och en som tycker att det är motiverat kan begära byggnadsminnesförklaring. Det kan vara en myndighet eller en fastighetsägare eller till och med en privat person

Vem agerade för att Norns bruk skulle bli förklarad för byggnadsminne?
F d riksdagsmannen Erik Carlsson boende i Norrhyttan ansökte redan 1986 hos länsstyrelsen om att Norns bruk skulle bli byggnadsminnesförklarat. Länsstyrelsen utredde, men fann att dåvarande ägaren Stora Enso skötte bruket så väl att byggnadsminnesförklaring inte var nödvändigt. Först när bruket skulle säljas, blev byggnadsminnesförklaringen aktuell, vilken skedde år 2003.

Till sidans början

Varför blev Norns bruk med sina 42 byggnader byggnadsminnesförklarat?
Arbetsplatserna, hyttan och stångjärnsmedjan är välbevarade likaså arbetarbostäderna med kringbyggnaderna som dass, vedbodar och tvättstuga. För att livet skulle fungera för människorna behövdes bland annat kor och grisar, därför finns det en unik torparladugård och fårhus. I magasinet kunde folk köpa säd, salt och det allra nödvändigaste, vilka också är välbevarade. Här finns också brukets herrgård med brukskontor, kapell, klockstapel, kyrkogård, skola och prästgård. Under en promenad genom bruket är det lätt att föreställa sig hur livet kunde gestalta sig för människorna här för ett par hundra år sedan.
Därför har Norns bruk blivit byggnadsminnesförklarat och utnämnt till riksintresse för kulturmiljövården.

Vilka skyddsföreskrifter gäller för Norns bruk?
För byggnaderna gäller att de inte får rivas, flyttas eller byggas om, för vissa av byggnaderna gäller även att den äldre fasta inredningen som fönster, dörrar, golv och eldstäder får inte ändras eller göras ingrepp i. För samtliga byggnaderna gäller att de skall vårdas och underhållas.

Vad har gjorts i Norn?
Mycket omfattande arbeten har utförts från 2003 till idag. Tak har lagts om, fönster har renoverats och yttre målningar har utförts.

Att tänka på i framtiden!
Avslutningsvis sa Olle Lind, för att Norn skall fortleva på ett bra sätt krävs – förutom att byggnaderna vårdas - ett levande engagemang från människor med anknytning till platsen och där har Föreningen Norns Bruks Vänner en viktig uppgift att fylla.

Olle och ordförande
Olle lInd och ordförande Annika Wester

Till sidans början