Rapport från årsmötet 2020

Föreningen höll sitt fyrtioförsta årsmöte den 4 juli. På grund av coronaviruset och av smittorisken hölls mötet utomhus. Det kom 45 st medlemmar till mötet. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Föreningens ordförande Jan Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och bad om att socialt avstånd skulle iakttas. En tyst minut hölls för Lennart Svensson. Därefter framfördes Normusik av trion med Anna-Karin Kylander i spetsen.

Efter musikprogrammet utsågs mötesordförande Rolf Segerström att leda mötet och till sekreterare valdes Bengt-Erik Johansson.

Jan Karlsson gav en sammanfattning om föreningens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet på hemsidan Norn.nu under punkten Föreningsnytt. Föreningen hade under 2019 genomfört de vanliga aktiviteterna med midsommarfirande, som drog rekordpublik, över 1000 deltagare, Norndags firande, som också var välbesökt och uppskattad, samt museiverksamhet och guidning på bruket. Dessutom hade föreningen iordningsställt en ny rastplats vid Dammsjön samt satt upp nya rastbord såväl där som nere vid hyttan. Verksamhetsberättelse 2019

Jonas Eriksson redogjorde för bokslutet per 31 december 2019 och konstaterade att föreningens ekonomi var god. Överskottet som har uppstått kan hänvisas till att kostnader för aktiviteterna för Knapptjärn belastade räkenskapsåret 2018 medan intäkterna i form av EU-bidrag betalades och redovisades under 2019.

Årsmötet fastställde revisionsberättelsen och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

Därefter följde val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Omval skett av Jan Karlsson till ordförande, till ledamöter valdes Lisbeth Lundin, Jonas Ericsson, Jan-Erik Johansson. Till ledamot valdes även Anna-Carin Danielsson som ersätter Anders Sundström som avgår på grund av hälsoskäl. Kerstin Ahston och Bengt-Erik Johansson är kvar som ledamöter. Till ersättare valdes Tommy Arvidsson, Anna-Karin Kylander och Rune Holst. Det valdes också revisorer och valberedning. Styrelselsens e-post och mobilnummer hittar du här:
Styrelsen.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 skulle vara oförändrad, 150 kr per person.

Jan Karlsson framförde föreningens tack till Anders Sundström för långvarig och hängiven arbete. Sören Bergman, avtackades för sina 22 år som kassör, som uppskattad guide och mångårig medarbetare i muséet. årsmötet beslutade att utse Sören Bergman till hedersmedlem i föreningen.

Bengt-Erik Johansson informerade om aktiviteter som Norns Bruks samfällighetsförening arbetar med. Mycket arbete läggs på att gräva fram Norn ur grönskan dvs att röja bort den envisa slyn som hela tiden växer upp, att gallra ut gamla och förvuxna träd, att reparera byggnaders tak, att måla slitna och åtgångna väggar. Flaggstången vid Kapellet skall flyttas för att kunna plantera det vårdträd som en gång växte där. Vi räknar med att Länsstyrelsen ser positivt till dessa aktiviteter och ger bidrag till genomförandet.

Till sidans början