Rapport från årsmötet 2019

Föreningen höll sitt 38:e årsmöte i Gamla skolan den 6 juli 2019. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Föreningens ordförande Jan Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och berättade kort om verksamheten under 2018. Jan-Erik Johansson avtackades med en Dalahäst, pga uppnått pensionsålder, men ordföranden talade om att han kommer att jobba vidare i någon form på Norn.

Mötet fortsatte sedan med ett musikprogram där Anna-Karin Kylander, Göran Hellgren och Hans-Erik Nyström spelade Nornlåtar från tre århundranden. Anna-Karin Kylander berättade också att trion är i färd med att dokumentera Nornmusiken för att lära ut den till andra så att traditionen kan leva vidare. Mötesdeltagarna tackade med en varm applåd.

Därefter inleddes det ordinarie årsmötet med val av ordförande, sekreterare, justeringsmän, godkännande av kallelse och dagordning.

Jan Karlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som Du hittar på hemsidan under punkten Föreningsnytt. Verksamhetsberättelse 2018

Ordföranden talade om att avtal träffats med Norns bruks samfällighets-förening och ägarna till Gamla skolan om bl a föreningens rätt att nyttja vissa lokaler. Jonas Ericsson redogjorde för bokslutet per 31 december 2018. På fråga förklarade han att det uppkomna underskottet var en konsekvens av att kostnaderna för Knapptjärnsprojektet belastade 2018 medan intäkterna i form av bidrag ur EU:s landsbygdsfond bokförts under innevarande redovisningsår 2019. Jonas Ericsson konstaterade att föreningens ekonomi är stabil.

Valberedningen föreslog att Jan Karlsson skulle omväljas till ordförande för ett år. Vidare föreslogs Anders Sundström, Kerstin Ahston och Bengt-Erik Johansson till styrelseledamöter för två år. Anna-Karin Danielsson och Sören Bergman omväljas som ersättare, samt Tommy Arvidsson valdes som ny ersättare för ett år. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Styrelselsens
e-post och mobilnummer hittar du här:
Styrelsen.
Det valdes också två revisorer. Årsmötet beslutade efter att ha hört verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas berättelse att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skulle vara oförändrad, 150 kr per person.

Jan Karlsson lämnade information om verksamheten 2019. Under våren har föreningen städat sina lokaler och röjt området kring Knapptjärn för att göra det tillgängligt för besökare. Inger Johansson har med hjälp av Lisbeth Lundin och Lisbeth Karlsson arrangerat kyrkkaffe i anslutning till Kristi Himmelsfärds-gudstjänsten. Nya rastbord av den kraftiga och tunga sorten har satts upp vid hyttan och på den nya rastplatsen vid Dammsjön. Midsommarfirandet gynnades av vackert väder och antalet besökare uppskattades till över 1000. En iakttagelse var att andelen yngre besökare och barnfamiljer verkade högre än tidigare år. Museet har hållits öppet lördagar och söndagar från midsommar. Öppethållandet fortsätter fram till mitten av augusti. Slutligen har ett antal besöksgrupper guidats på bruket och fler var anmälda till senare under sommaren. Av sommarprogrammet återstår Norndagen med Öppet hus den 4 augusti.

Jan-Erik Johansson redogjorde för det arbete han håller på med för att bringa ordning bland föreningens arkiv och dokumentsamlingar. Bengt-Erik Johansson informerade om de aktiviteter som äger rum på Norn under sommaren, utanför Norns Bruks vänners program, bl a Vevgrammofonstämman och musikkvällarna i juli. Han redogjorde också för de omfattande upprustningsaktiviteter på bruket som samfällighetsföreningen med Länsstyrelsens stöd är i gång med. Han framhöll att samarbetet fungerar mycket bra med både Länsstyrelsen och Norns Bruks vänner. Tommy Arvidsson ställde en fråga om en punkt om främjande av fastboende på Norn som tidigare funnits med i föreningens stadgar. I de nuvarande stadgarna finns den inte med och Tommy undrade om detta berodde på ett misstag eller om punkten avlägsnats ur stadgarna. Frågan diskuterades men hänsköts därefter till styrelsen att undersöka och redovisa vid nästa årsmöte. Jan Karlsson och Florence Emilsson fäste mötets uppmärksamhet på att Annika Wester och Lennart Stam med detta årsmöte lämnade sina uppdrag i föreningen. Annika Wester som ledamot av valberedningen och Lennart Stam som ersättare i styrelsen. Båda avtackades med blommor och en varm applåd. Inger Johansson framförde årsmötets tack till styrelsen för det förtjänstfulla arbete man utför.

Till sidans början