Rapport från årsmötet 2018

Föreningen höll sitt 37:e årsmöte i Gamla skolan den 7 juli 2018. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Årsmötet inleddes med visning av den gamla Nornfilmen från 1939 vilket uppskattades. Sedan hälsade ordföranden Jan Karlsson mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Kerstin Bäck valdes till mötesordförande, Bengt-Erik Johansson till mötessekreterare. Det valdes även protokolljusterare och rösträknare.

Mötet beslutade att årsmötet var utlyst enligt föreningens stadgar, efter en viss diskussion och dagordningen fastställdes.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jan Karlsson och den ekonomiska rapporten av Sören Bergman, varpå årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen hittar Du på hemsidan under punkten Arkiv.

Enligt valberedningens förslag valdes Jan Karlsson till ordförande, omval har skett av ledamöterna Jan-Erik Johansson, Lisbeth Lundin, Bengt-Erik Johansson och nyval skett av Jonas Ericsson. Dessutom valdes in tre ersättare. Namn och mobilnummer till styrelsens ledamöter och ersättare hittar Du här.

Det beslutades att medlemsavgiften för 2019 skulle vara oförändrad, 150 kr per person.

Livlig debatt uppstod beträffande eventuella jävsituationer, om nytt avtal mellan föreningen och samfälligheten och om de saknade reglerna för röstlängd och fullmakter i stadgarna. Efter avslutat meningsutbyte valdes revisorer och medlemmar till valberedningen.

Ordföranden föreslog utse Annika Wester, Bengt Wester och Inger Johansson till hedersledamöter i Föreningen Norns Bruks Vänner. De har i många år hängivet arbetat för att bevara Norns Bruk och dess historia.

Bengt Wester och Rolf Johansson avtackades, som med detta årsmöte lämnade styrelsen, genom att överlämna en present - Nornlöparen.

Mötesordförande Kerstin Bäck informerade mötet om sin släktskap med en av de gamla Nornfamiljerna som gjorde att hon kände starkt för bruket och dess bevarande. Avslutningsvis uppmanade hon föreningen att se över sina stadgar och därefter förklarade hon årsmötet avslutat.

Till sidans början