Rapport från årsmötet 2016

Föreningen höll sitt 36:e årsmöte i Skolmuseet den 9 juli 2016. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Innan årsmötet började talade ordförande om att två hedersmedlemmar avlidit under året. De båda, Maj-Brith Andersson 88 år, och Valdemar Karlsson 92 år har under många år bidragit med sina kunskaper om hur livet var i Norn efter att hyttan stängdes. Det hölls en tyst minut för att hedra dem och alla andra som avlidit under året.

Efter den hälsade ordföranden Jan Karlsson de närvarande välkomna och öppnade årsmötet. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jan Karlsson och den ekonomiska rapporten av Sören Bergman. Av den ekonomiska rapporten framgick att verksamheten visade överskott, vilket beror på att föreningen haft en person sysselsatt av AF. Detta är dock av övergående karaktär vilket betyder att i fortsättningen måste föreningen räkna med sämre ekonomi. På grund av detta föreslogs att medlemsavgiften skall höjas till 150 kr per medlem fr.o.m. 2017, vilket årsmötet antog. Detta var en av viktigaste punkterna på årsmötet, den andra betydande förändringen gällde sammansättningen av styrelsen. Ny medlem tillkommit Bengt-Erik Johansson blir ersättare och Eva Krasnai bli adjungerande medlem i fortsättningen med ansvar för hemsidan. Den nya styrelsens uppsättning med e-postadresser och mobil nummer kan ni läsa under fliken Styrelsen på hemsidan.

Ordföranden informerade om händelser av betydelser under året:

 • Inger Johansson har i föreningens namn, arrangerat kyrkkaffe på Kristihimmelfärdsdagen i Norns kapell tillsammans med bruksägaren
 • Jan-Erik Johansson har genomfört torpvandring med Vikmanshyttans Hembygdsförening med 13 deltagare
 • Sören Bergman har guidat vallonättlingar i Norn med 36 deltagare
 • Sören Bergman guidat Bergsmän och Bruksfolk i Norn med 20 deltagare
 • Bengt Wester tagit emot Husbergs från Arboga och Finland
 • Jan-Erik Johansson har reparerat lederna
 • Midsommarfirandet arrangerades av föreningen, vädret var utmärkt, det kom ca. 1000 personer
 • Nya skrifter tagits fram om Kyrkogården
 • Skylt om rökbastu tagits fram, satts upp och gångstig dit röjts
 • Om Knapptjärn pågår ett projekt, ny vandringsled röjs och det arbetas med att rädda det gamla vändbrottet
 • Städning och upprensning på museerna har utförts
 • Stora Enso/Bergvik har avverkat skogen runt Trippensberg, vilket medför att naturstigen inte kan nyttjas
Jan Karlsson framförde tack till:
 • Bengt-Erik och Monica Johansson för upprensning av sly på området
 • Jonas och Marie Ericsson för upprensning runt hyttan och prästgården
 • Torbjörn och Ingrid Gustafsson för skötseln av kyrkogården
 • Eva Krasnai och Peter Chef-Johansson för arbetet med hemsidan
 • Den avgående styrelseledamoten Eva Krasnai avtackades för sina insatser i styrelsen med en blomstercheck
 • Styrelsen har för avsikt att engagera Eva Krasnai även i fortsättningen vad gäller hemsidan och Facebook
 • Årsmötet framförde tack till styrelsen för arbetet de utfört under det gångna året och önskade ordföranden och den nya styrelsen lycka till inför det kommande året

Ägaren till Norns Bruks AB tillika föreningsmedlemmen Sven Gunnar Karlsson lämnade information om sina planer att avyttra verksamheten

Styrelsemedlemmen Jonas Ericsson berättade om de planer som finns om hur Norn skall leva vidare. Ärendet ligger i dagsläget hos Lantmäteriet och vi vet inte hur länge det drar ut på tiden.

Därmed avslutades årsmötet.

Efter årsmötet höll Bergshistorikern från Jernkontorets historiska kommitté Gert Y Magnusson ett intressant föredrag om Järnhanteringen i världen, i Sverige med anknytningar till Norns Bruk. Om föredraget kan ni läsa ett sammandrag skriven av Annika Wester, och ni hittar den här samt under punkten Berättelser/Skrönor på hemsidan.

Till sidans början