Rapport från årsmötet 2014

Föreningen höll sitt 35:e årsmöte i Skolmuseet lördagen den 5 juli 2014. Här nedan återges några av de viktigaste punkterna från mötet.

Ordföranden Inger Johansson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Sedan höll hon en kort minnestal över den i våras bortgångna Lennart Nisses-Westman och utlyste en tyst minut för att hedra honom.

Lennart och hans hustru Barbro har varit medlemmar under många år i föreningen. Barbro som nu lämnar styrelsen har varit styrelsemedlem, sekreterare och Lennart har varit under många år ordförande i valberedningen.

Till Lennarts minne har föreningen erhållit bidrag från ett antal privatpersoner. Årsmötet beslutade, på rekommendation av styrelsen, att dessa medel skall utgöra grundplåten till en ny broschyr över Norns kapell.

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och kassören redovisade den ekonomiska situationen.

Verksamhetsberättelsen innehöll av föreningen ordnade evenemang som till exempel midsommardagsfirande, årsmöte och norndagsfirande, under år 2013, vilka var välbesökta och uppskattade.

Kassören förklarade att underskottet för räkenskapsåret beror på att föreningen haft en person anställd under fem månader som har katalogiserat föreningens samlingar för att kunna visa det på museet samt förberett nya skrifter.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för år 2013.

Sedan följde den sedvanliga val- och omvalsproceduren. Ny styrelsemedlem blev Jan Karlsson, valberedningen, med Annika Wester som sammankallare, förstärktes med Florence Emilsson och Tommy Arvidsson. Att företräda föreningen vid förhandlingar återvaldes Rolf Johansson.

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften skulle vara oförändrad 100 kronor per år och person.

Det konstaterades att elen är tillbaka i Magasinmuseet och att reparationerna är igång på Tuppenhov, samt att samarbetet med Norns Bruk AB fungerar bra och att det råder god stämning på bruket.

På inbjudan av ordföranden Inger Johansson kom professor Maths Isacsson och höll ett intressant föredrag med titeln ”Bergslagen under 500 år”. Annika Wester skrivit ett kort referat av föredraget som återges under rubriken Berättelser/Skrönor.

Till sidans början