Rapport från årsmötet 2012

Föreningen höll sitt 33 årsmöte lördagen den 7 juli 2012. Här nedan återger vi de viktigaste punkterna från mötet. Ordföranden Annika Wester öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till mötets ordförande valdes Rolf Johansson och till sekreterare Inger Johansson.

Ordföranden redogjorde innehållet i verksamhets- berättelsen, samt berättade om några viktiga händelser:

- Föreningen bjöd traditionsenligt på kyrkkaffe efter högmässan på Kristi Himmelsfärdsdagen i Norns kapell till en stor grupp kyrkobesökare, vilket var uppskattat.

- Midsommar firades också traditionsenligt, majstången restes med hjälp av Stora Norns Sportstugeförening. Avesta Folkdanslag underhöll med både sång och dans. Som vanligt var midsommarfirandet välbesökt och publikens bidrag var generös. MidsommarMidsommar

- Föreningen har för första gånger en projektanställd - för en begränsad tid - som skall katalogisera järnmanufakturer som har använts på Norns bruk förr i tiden. Det färdiga materialet kommer att visas på museet.

- Den stora nyheten i museets historia är bildspelet. Bildspelet visar den välbevarade bruksmiljön från 1800- till 1900-talet på storskärm. Vi kan se masugnen, hyttan, arbetarna och deras bostäder, likaså kapellet, prästgården herrgården och brukspatron Henrik Gahn och hans familj. Det andra bildspelet visar timmerflottningen genom bruket.
 Kerstin Ahston och Bengt Hedström bland besökarna i museet

Underlaget till bildspelet är en gåva från Reinhold Gahns barnbarnsbarn till föreningen. Kontakten med Elisabeth och Henrik Gahn har skett via Rolf Johansson, som även utfört det omfattande arbetet att sammanställa materialet till ett bildspel. Därmed lever föreningen upp till i stadgarna uppsatta målen, nämligen att
• att samla och bevara berättelser, bilder och föremål som skildrar brukets utveckling under olika tidsepoker

- Annika Wester gjorde också en kort återblick från och med år 2007, då Rolf Johansson höll i ordförandeklubban under ett år. Han återupprättade avtalet med Stora, vilket avtal är ryggraden i föreningens arbete. Även en ekonomisk stabilitet uppnåddes under detta år. Ordet ”vänner” återinfördes i föreningens namn.

Under åren 2008 – 2012 var Annika Wester ordförande. Några viktiga förnyelsearbeten tillkommit, såsom hemsida, bruna vägskyltar, egen fana, museets egen ”Nornrum” och bildspelet. Annika framförde sin tack till alla, styrelsemedlemmar och föreningens medlemmar som har hjälp till och stöttat henne under åren.

MidsommarAvgående ordföranden Annika Wester avtackades med bl.a. blommor.

- Kassören Sören Bergman redogjorde för det ekonomiska läget, vilket ser tillfredsställande ut, med 220 betalande medlemmar och cirka 4 240 kronor i resultat efter avskrivningar. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

- Valberedningen föreslog Bengt Hedström till ny ordförande, årsmötet valde Hedström till ordförande. Omval har skett av styrelsens övriga ledamöter, ny ersättare blev Lennart Stam. Mötet omvalde Rolf Johansson till förhandlingsansvarig. Styrelsen, klicka här

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 100 kr per person och år. Årsmötet beslutade också att de kommande årsmötena skulle hållas på en lördag i juli månad, i stället för nuvarande söndag, med förhoppning om att antalet deltagare skulle bli flera då.

Under övriga ärenden diskuterades följande

- Rolf Johansson informerade om hussvampangreppet på Tuppenhov som nyligen upptäckts. Länsstyrelsen har lovat att åtgärda skadan.

- Bengt Wester informerade om att familjen Wester avsäger sig ansvaret för klädseln av midsommarstången och skötseln av kyrkogården i framtiden.

- Rolf Johansson tackade å föreningens vägnar för arbetet som familjen Wester i så många år lagt ned på midsommarfirande och av skötseln av kyrkogård.

- Den nyvalde ordföranden Bengt Hedström tackade för förtroendet, och framförde sitt tack till den avgående ordföranden Annika Wester för hennes kunniga och engagerade arbete. Blommor och en gåva överlämnades, varpå Annika framförde sitt tack och önskade den nya styrelsen lycka till! Årsmötet avslutades därmed.

Till sidans början