Rapport från årsmötet 2011

Föreningen höll sitt 32 årsmöte den 10 juli 2011. Ordföranden Annika Wester öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till mötets ordförande valdes Rolf Johansson och till sekreterare Inger Johansson.

Rolf J och Inger JRolf Johansson och Inger Johansson

Ordföranden redogjorde innehållet i verksamhets- berättelsen, samt berättade om några viktiga händelser:

- bland annat att Föreningen bjöd traditionsenligt på kyrkkaffe efter högmässan på Kristi Himmelsfärdsdagen i Norns kapell till en stor grupp kyrkobesökare, vilket var uppskattat,

- midsommar firades också traditionsenligt, majstången restes med hjälp av Stora Norns Sportstugeförenings 22-manna lag. Avesta Folkdanslag underhöll med både sång och dans. Som vanligt var midsommarfirandet välbesökt och insamlingen gav 6 750 kronor. MidsommarMidsommar

- Ordföranden talade om gåvorna som Föreningen har mottagit, främst från familjen Hedström. En förteckning kommer att upprättas över gåvorna och en tack kommer att framföras till familjen. En officiell tack skall också framföras till Torbjörn Gustafsson som ideellt sköter gräsklippningen kring Tuppenhov, och andra små arbeten,

HedströmsParet Hedström

- Ordförande berättade om att arbetet skrider framåt med att anpassa Magasinmuseet till att kunna visa föreningens föremål på ett bättre sett. Per Kåks, ordförande i Hedemora Gammelgård var på besök i Norn och gav råd om hur samlingarna kunde ordnas.
Per KåksPer Kåks

- Ordföranden redogjorde i korta ordalag för studiecirkelns arbete med husens historia i Norn

- Ordföranden talade också om att samtliga entreprenörer var nöjda med sina försäljningsresultat på midsommar-dagen.

Eva Krasnai talade om att hemsidan läses och uppskattas av många. Som exempel på det kan sägas att hemsidan hade 1 800 unika besökare under första halvåret 2011. Utförligare statistik kommer att redovisas längre fram på hemsidan.

Rolf Johansson redogjorde för läget i “vattenfrågan” och kunde meddela att enligt Miljödomstolens dom är Föreningen ”sakägare” i frågan, vilket betyder att inget beslut kan tas utan Föreningens vetskap. Föreningen ingår i en arbetsgrupp initierad av Dalarnas museum som hanterar riskerna med de äldre dammanläggningarna i Dalarna. Arbetsgruppen kommer att träffas i höst i Garpenberg .

Kassören Sören Bergman redogjorde för det ekonomiska läget, vilket ser ljus ut, med 221 betalande medlemmar och cirka 2 450 kronor i resultat efter avskrivning. Då revisorerna godkände Föreningens årsredovisning beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.

Valberedningen föreslog omval av ordförande och kassör. Mötet valde Annika Wester till ordförande och Sören Bergman till kassör. Omval har skett av styrelsens övriga ledamöter. Bengt Hedström valdes till ny ersättare i stället för Björn Rundquist. Jan Karlsson (nyval) och Roland Montin (omval) valdes till revisorer. Mötet omvalde Rolf Johansson till förhandlingsansvarig. Klicka här

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 100 kr per person och år. Årsmötet beslutade också att de kommande årsmötena skulle hållas på en lördag i juli månad, i stället för nuvarande söndag, med förhoppning om att antalet deltagare skulle bli flera då.

Efter kaffepausen fortsatte mötet med ett föredrag av Föreningen Bergsmansbygds ordförande, Ingemar Udd. Han började med att dela ut en karta som omfattade Norra Västmanland och Södra Dalarna. Kartan visade ridvägar, vandringsleder och lämpliga cykelvägar. Att dessa leder underhölls ansvarar föreningen för med hjälp av pengar från kommunen, privata sponsorer och av medlemmars årsavgifter. Ingemar Udd hade många anekdoter att berätta, om det får ni läsa så småningom här på hemsidan under rubriken Berättelser, men två nyligen gjorda upptäckter vill jag nämna redan nu, nämligen

- att redan på 1500-talet bodde människor i trakten kring Norn och att de bodde i fäbodar
- samt att även samer bodde i trakten kring Norberg. Lämningar av kåtor har hittats.

Ingemar Udd hade detaljerade kartor också till försäljning, vilka väckte stort intresse varför kommersen blev ivrig. Årsmötet avslutades därmed.
Ingemar UddIngemar Udd

Till sidans början