Rapport från årsmötet 2010

Föreningen höll sitt 31 årsmöte den 4 juli på en varm och solig söndag. Ordföranden Annika Wester öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till mötets ordförande valdes Rolf Johansson och till sekreterare Inger Johansson.

Ordföranden redogjorde innehållet i verksamhetsberättelsen, samt berättade om några viktiga händelser. Föreningen bjöd traditionsenligt på kyrkkaffe efter högmässan på Kristi Himmelsfärdsdagen i Norns kapell till en stor grupp kyrkobesökare.

Föreningen fick, efter ansökan hos Nationaldagskommittén en fana som överräcktes på nationaldagen. Midsommar firades också traditionsenligt med musik, folkdans och lekar till-sammans med Avesta Folkdansare. Som vanligt var midsommar-firandet välbesökt och insamlingen gav 6 000 kronor.

Rolf Johansson redogjorde för läget i “vattenfrågan”. Föreningen har överklagat länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen att inte vidta några “försiktighetsåtgärder”. Föreningen väntar på svar.

Kassören Sören Bergman redogjorde för det ekonomiska läget, vilket ser ljus ut, med 205 betalande medlemmar och cirka 8 000 kronor i resultat efter avskrivning.

Årsmötet har slutligen beslutat om de tidigare föreslagna stadgeändringarna. De kompletta stadgarna kan läsas under punkten “Om föreningen” på hemsidan www.norn.nu.

Tommy Arvidsson avtackades för sitt mångåriga arbete i föreningens styrelse.

Årsmötets viktigaste uppgift är bland annat att välja styrelse. Mötet omvalde Annika Wester till ordförande. Till ny styrelseledamot invaldes Anders Sundström och ny ersättare blev Lisbeth Lundin. Mötet omvalde Rolf Johansson till förhandlingsansvarig.

Den nya styrelsens sammansättning kan ni läsa på hemsidan under rubriken ”Om föreningen”. Gå längst ned på sidan ”För presentation av styrelsen och tryck på - Klicka här

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, 100 kr per person och år. Efter kaffepausen fortsatte mötet med ett föredrag av antikvarie Olle Lind från länsstyrelsen i Falun. Föredraget handlade om byggnadsminnen i allmänhet och om Norns bruk i synnerhet. Ett längre referat om föredraget kan ni läsa under punkten “Föreningsnytt” på hemsidan, www.norn.nu.

Till sidans början