Andra året på Norn i pandemins tecken.

Sommaren 2021 har även den präglats av Coronapandemin. Vissa av de traditionella Nornaktiviteterna har måst ställas in. Svenska kyrkans allmänna gudstjänster har tyvärr varit inställda, såväl den sedvanliga gudstjänsten vid Kristi Himmelsfärdsdag som den midsommardagen. Några bröllop och barndop har dock genomförts.

Men så här mitt i sommaren har restriktionerna mildrats och en del av de vanliga programpunkterna kommer att genomföras som under normala år.

Norndagen genomförs den 8 augusti med i princip fullt program. Dörrarna till museer, smedjor, kraftstation och andra byggnader slås upp och i de flesta kommer kunniga guider att berätta om livet på bruket förr i tiden.

Dessutom återuppstår Vevgrammofonstämman. Entusiasterna är kallade till söndagen den 25 juli kl 13. Vi får se hur pandemin påverkat intresset.

Midsommarfirandet inställt

I likhet med förra året gick det inte att genomföra det traditionella midsommarfirandet med stångresning och ringlekar på midsommardagen. Vi får hoppas på nästa år. Men nornborna och Norns Bruks vänner såg ändå till att stångens kläddes och restes även detta år. För att inga missförstånd skulle uppstå gjorde man det redan midsommaraftons eftermiddag. Stången hade lövats och kransarna bundits redan dagen före. Det krävdes ett tjugotal armstarka personer för att resa stången, men det lyckades. Efter väl förrättat värv belönade sig den lilla gruppen med fika ur medhavda picknickkorgar. Lisa Karlsen band en av kransarna till årets midsommarstång. Här visar hon sitt verk.

Årsmötet genomfördes utomhus den 3 juli

Norns Bruks vänners årsmöte genomfördes liksom föregående år utomhus framför klockstapeln. Ett drygt tjugotal medlemmar mötte upp. Av någon anledning färre än föregående år. Vädret var varmt och skönt och mötet genomfördes under behagliga former.

Föreningens ordförande Jan Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna. Till mötesordförande utsågs Maria Holmgren och hon skötte sin uppgift snabbt och effektivt. Jan Karlsson gjorde en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen. Jonas Eriksson redogjorde för balans- och resultaträkningen och bokslutet per 31 december 2020. Han redogjorde även för revisorernas berättelse. Efter att ha tagit del av verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsrapporten beviljade årsmötet styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jan Karlsson framförde i sammanhanget ett tack till Norns samfällighetsförening för det sätt man sköter och utvecklar bruket.

Jan Karlsson omvaldes till ordförande på ett år. Anna-Karin Danielsson, Kerstin Ahston och Bengt-Erik Johansson omvaldes till ledamöter på två år. (Övriga ledamöter hade ett år kvar på sin mandattid.) Tommy Arvidsson, Anna-Karin Kylander och Rune Holst omvaldes som ersättare på ett år. Medlemsavgiftens storlek fastställdes till 150 kr per år, dvs oförändrad avgift.

Efter mötets avslutning gav Bengt-Erik Johansson en kort information om de upprustningsaktiviteter Norns Bruks samfällighetsförening är i färd med att genomföra under 2021. Länsstyrelsen lämnar för 2021 liksom tidigare år bidrag till de olika aktiviteterna. Detta år främst för reparation av taket på Andelsladugården.

Genomförda och pågående upprustningsaktiviteter på bruket

Pandemin har inte inneburit att de pågående upprustningarna av byggnader och annat på Norns bruk på något sätt stannat upp. Samfälligheten har varit aktiv och ibland på egen hand och ibland med hjälp av andra gjort en hel rad insatser. Det har gällt den ständiga kampen mot vegetationen som hela tiden måste hållas tillbaka för att bruket som i sagan om Törnrosa inte återigen ska försvinna in i grönskan. Det gäller också byggnaderna där man sedan flera år tillbaka är i färd med att reparera och förbättra taken så att de på ett bättre sätt ska skydda de gamla husen.

Detta år är det taket till Andelsladugården som får en rejäl upprustning. Det var i och för sig inte så länge sedan vissa reparationer gjordes, men de har visat sig otillräckliga och hela taket måste läggas om. Men även taket på Kvarnen kommer att rustas liksom en del av taket till den s k Risbergs ladugård. Dessutom gör ägarna till några av de friköpta bostadshusen upprustningar av sina tak. Arbetena kommer att fortsätta ett gott stycke in i september. Taket till Andelsladugården repareras

Till hjälp med slyröjning och vårstädning av bruket har man haft hjälp av ett tiotal personer som under Skogsstyrelsens ledning ingår i ett projekt med namnet ”Naturnära arbeten”. Gruppen har också hjälpt till att bygga en ny gångväg och en rastplats vid den numera framgrävda grunden till den ”Nedre smedjan”, en av brukets gamla hammarsmedjor som i gott och väl hundra år legat gömd under skräp, sly och träd.

Grunden till Nedre smedjan framgrävd.

Grunden till smedjan har sedan smidet upphörde på Norn legat gömd under grönska, träd och skräp. Sänkan där den låg har länge använts till att gömma skräp i och vegetationen har brett ut sig i säkert hundra år. Flera av de som bott och växt upp på bruket under mera modern tid har t o m varit okunniga om smedjegrundens existens. Men nu är den framgrävd och kan beskådas. Det är en s k tysksmedja med en gemensam härd för både färskning och räckning av järnet. I färskningen brändes kolet bort ur tackjärnet som omvandlades till smidbart järn och i räckningen hamrades det ut till stänger, stångjärn. Man ser resterna av härden och man kan även se var städstabben stått och var hammaren haft sin infästning. Rännan där vattenhjulen snurrat är framgrävd och man ser också stenrampen där vattenrännorna till hjulen vilat. För att göra det möjligt att ta sig ner till grunden har en trappa med stabilt räcke byggts. Till kommande år fortsätter arbetena, bl a genom att en bro som tidigare funnits över hyttbäcken återskapas så att man kommer att kunna gå tvärs genom smedjan och vidare över till hyttan. Norn har fått en ny attraktion. För den som vill ta en fika och samtidigt begrunda smedjeruinen och fundera över det arbete som en gång bedrevs där har ett rastbord av ”Knapptjärnsmodell” byggts och placerats så att man har bra utsikt över lämningarna.

Magasinsbyggnaden har blivit mera synlig

En annan förändring som skett under försommaren är att det torrdass som tidigare stod placerat framför hörnet till Magasinsbyggnaden, i obehaglig närhet till kaffeserveringen i ”Nornboa”, har flyttats till en annan, mera undangömd plats.

Dasset var relativt nytt, byggt någon gång på 1950-talet och hade fått en placering som dels störde anblicken av det gamla magasinet, byggt på 1700-talet, dels blockerade den gamla körvägen upp till magasinsingången vid den södra gaveln. Förutom att det var placerat onödigt centralt. Till glädje för den som hade bråttom möjligen, men inte för någon annan. Men nu är det borta och den vackra magasinsbyggnaden kan beskådas utan denna störande granne.

Inspelning av TV-program

Axess TV visade under förra året en serie föreläsningar och föredrag om gamla järnbruk i Sverige. Inspelningarna var gjorda på Enbelsbergs bruk utanför Fagersta. Till hösten återkommer man med fyra program som ska skildra ett antal bergslagsbruk med någon form av koppling till ätten Tersmeden. TV-teamet var tidigt i våras på Norn och rekognoserade. Man beslutade på stående fot att ta med Norn i programserien. Fram på försommaren besökte man bruket under två inspelningsdagar. Programledare är Torbjörn Elensky, känd författare och samhällsdebattör. Medverkande expert är Marie Steinrud, som doktorerat på en avhandling om fyra systrar Tersmeden och deras liv och korrespondens under 1800-talet. Programmet kommer att visas i höst, men datum är ännu inte fastställt.

Drönaruppvisning för skogsfolk

Företaget MW Forest hyrde under en dag i juni in sig på Norns bruk för att demonstrera hur man kan kartlägga och scanna av skogsområden med hjälp av moderna drönare. Ett tjugotal intresserade deltagare från olika skogsägare var på plats och fick se hur det gick till och samtidigt få en fördjupning om vilka möjligheter den nya tekniken gav. Samfälligheten stod för de praktiska arrangemangen. En drönare under vertikal uppstigning på planen framför Klockstapeln

Ny utställning i skolmuseet och i Bruksmuseet

Slutligen bör nämnas att två nya utställningar håller på att skapas, en i Bruksmuseet och en i Skolmuseet. I Bruksmuseet påbörjades en utställning redan förra året om tapetmästaren Johan Norman. Nornsonen som blev tapetmästare i Stockholm på 1700-talet och tapetserade Drottningholms slott. Tapettryckeriet på Långholmen i Stockholm har skänkt tapetprover som just nu är under montering och ska tillföras utställningen.

I Skolmuseet håller en utställning om spelmansmusiken på Norn och fem generationer spelmän från släkten Brandt på att färdigställas. Där finns material om Brandtarna, särskilt Karl-Erik Brandt, men även hans föregångare. Möjligheter finns att köpa den CD-skiva med Nornmusik som spelades in förra året. Man kan även köpa ett text- och filmmaterial om och med Karl-Erik.

Kom till Norn!

I övrigt har juli bjudit på stålande väder med omväxlande solsken, värme och en och annan uppfriskande regnskur. Blommor och annan växtlighet har prunkat. Bruket sällan varit så vackert. Söndagar och vissa lördagar är Nornboa öppen med kaffeservering och glass.

Midsommarstången 2021

Alla är välkomna!

Till sidans början